SUTASOMA

Sutasoma putranipun Raja Mahaketu. Panggalihipun suci, bebudayanipun luhur, pangibadhahipun jangkep. Panjenenganipun mboten kersa palakrama, mboten kersa kajumenengaken nata, malah mentar saking kedhaton, minggah Redi Himalaya, tuwin tapa, ngudi kasampurnaning gesang.

Nate dipun kereg raseksa asirah liman badhe kamangsa. Nanging dawanipun sor prabawa. Naga galak ingkang sumedya adu tiwas nggih nungkul. Kekalihipun lajeng sami setya ing panjenengan lan saha aprasetya boten badhe damel pepejah malih dhateng sesamining gesang.

Ing salabeting jurang wonten sima kaliren, badhe mangsa gogoripun. Kamangka kedahipun malah nesepi. Sutasoma priksa, mandhap, menggak, tuwin paring dawuh. “He, aja! Aku bae mangsanen!” Sakala sima nubruk. Sutasoma kecokot jajanipun, kaisep ludiranipun, ngantos tuntas, temahan seda. Sima marem, lajeng nglemprak sasekecanipun.

Dangu-dangu thenger-thenger, emut menawi mentas damel pepejah. Mripatipun kaca-kaca kaliyan mengseg-mengseg nggentuni tumindhakipun. Tumunten nglosot ndedangan ing kunarpanipun Sutasoma. Mawantu-wantu panangisipun, Mawantu-wantu nawung kuduwung, ngatos seseg meh kapedhotan napas.

Bathara Indra tumurun ing marcapada nggesangaken Sutasoma. Sutasoma wilujeng waluya jati, unjuk atur, “Dhuh, pakulun, punopo dene amba paduka gesangaken, jer amba sampum rumaos tentrem manggih kamulyan ing alam sanes. Paduka punika lepat, dene ngungkih kamulyan kula. “ Bathara Indra ririh anyauri, “ Sumurupa, kulup, yen sira sira ora ingsun waluyakake, jeneng tanpa pituwas kabecikanira. Amargo si macan mesthi tanpa kendhat panangis serta keduwunge. Ora wurung ngenes ngati tumukaning pati. Dene samangsa biyunge mati, gogore tan wurunga iya mati. “Bathara Indra nunten musna.

Sareng kamanah-manah leres, Sutasoma inggih nampi sabda pangandhikanipun Bathara Indra.

Sutasoma nglajengaken anggenipun mesu brata, meper, miwah ngikis angkara murka, ngungsed karaharjaning batos, mulung ing kasampurnan adi.

Sasampunipun kasidan ing sedya, kondur angedhaton, tumunten palakrama, saweg kersa jumeneng nata.

 

Iklan

WEJANGANIPUN SANG KAPIWARA DHUMATENG ARYA BIMASENA

Nalika Arya Bimasena ngupadosi sedherekipun inggih Arjuna, dumugi ing Ardi Kendalisada pinanggih kaliyan sang Kapiwara inggih Begawan Anoman, ingkang asmanipun ngebegi jagad awit saking kasudiranipun nalika suwita sang Ramawijaya nglebur nagari Ngalengka, kedhatonipun Prabu Dasamuka. Sasampunipun bage-binage, Aryasena lajeng pitaken, tembungipun.

Kakang Begawan Anoman kabeneran banget ing laku anggonku nggoleki si Arjuna, dene kelantur kongsi tumeka ing padhepokanmu kang tuhu asri ngresepake. Kataman bayu-bayuning padhepokan rasa panggrantesing pikirku sirna banar pisan. Luwih-luwih bareng aku sumurup marang kahananmu kang banget nengsemake. Sumeh lan sumunaring guwayanmu, kakang mratandhani kaluwihanmu. Aruming swaramu bisa nggugah atiku sing maune wus pepes tanpa daya. Pancoronging netramu mimbuhi daya kekuwatanku satemah bisa nyirnakake rasa sayah. Sawise aku sapatemon karo kowe kakang, saiki aku kelingan dedongengane para sepuh nyaritakake lelabuhanmu nalika kowe bebarengan karo Prabu Ramawijaya anggempur nagara Ngalengka lan nyirnakake kliliping bumi. Aku kelingan carita bab kasektenmu, awakmu bisa dadi gedhe sagunung Mahameru. Carita kang kaya mangkono mau banget andadekake pangungunku, banget kepengin ing atiku nedya nyumurupi dhewe. Kakang, kebeneran banget dene dina iki aku antuk nugrahaning Dewa bisa sapatemon karo kowe dhewe, mesthi bakal katurutan pangarep-arepku mau, yen andadekake panujuning atimu. Satemene bareng saiki aku sumurup dhewe wujudmu kang gedhene iya ora kacek akeh karo wujude kethek-kethek lumrah. Mula saya andadekake tidha-tidhaning pikirku anggonku arep ngandel marang dedongengan kang wus dak rungu mau. Ewa dene kakang banget-banget panjalukku, aku coba tuduhna kepriye rekamu, Kakang?

Dupi sang Kapiwara midhanget aturipun sang Bimasena makaten wau, sang Begawan Anoman gumuyu latah kaliyan mingset saking palenggahanipun, pangandikanipun:

Dhuh yayi kadangipun kakang. Dhuh yayi kang sentosa baune, jejeg prakosa berawa pindha pangleburing bumi, mbok wis aja kakehan kang mbok piker ta yayi. Kabeh mau barang wus kapungkur, ora ana paedahe rasakake, tiwas andedawa gagasan. Sanadyan dak-kandhanana yayi, kiraku ora bakal bisa sira percaya, malah kiraku ngerti bae ora, amarga wus beda jamane. Dadi puluh-puluh dak-kandhanana, sira sayekti ora bakal bisa nggagas kanthi permana jalaran wus beda banget larase. Sumurupa yayi, dhek jamanku samana, keclaping cipta iku isih bisa bareng karo laraping kahanan, mula apa bae saciptane dadi, amarga manungsa isih during dadi bandhanganing ciptane, uriping manungsa isi nomor lan Hyang Mahawasesa, mula ing sabarang kahanan iki karegeming dalem pangwasaning manungsa wis kabanjur dadi bandhanganing ciptane, among tansah montang-monting kaereh dening ciptane, mula ora mokal lamun sabarang iya ora tumeka.

 

DHAWUHE PRABU ABIYASA

“ Ngene ya pandu, ala tanpa rupa Drestarastra iku kadangmu. Yen kowe rabi, sepisan bae banjur telu, mangka kakangmu durung. Lha yen nganti kakangmu serik, kasarane kok langkahi, apa ora bakal gawe kosut asmarane kakangmu?”

“ Keparengipun kangjeng Rama?”

“ Upama. Upama ki bisa bali maneh. Upamane kowe tak jaluk rilamu, putri telu kuwi salah siji kok rilakake dadi jodho dhaupe kadangmu, kepriye ?”

Tanpa tidha-tidha raden pandu mangsuli, “ Kula kantun nderek keparengipun Kangjeng Rama.”

“Lahir batin”

“ Inggih !”

Prabu Abiyasa banjur paring pangandika marang Raden Drestarastra, “ Drestarastra!”

“ Kula Rama Prabu.”

“ Pandu duwe boyongan putri telu, during dadi jodho dhaupe. Pandu dhaup seghedhagan telu, mangka kowe iku kakang durung palakrama, ha rak ora prayoga. Pandu ngrilakake putri telu salah siji dadi jodho dhaupmu.”

Drestarasta nanggapi, “Rama pancenipun inggih wonten rasa pakewd ing atasipun kula boten tumandang awrat wekasan kula kedah ngraosaken kanikmatanipun. Bawanipun Rama paring dhawuh kados mekaten, inggih bhade kula lampahi. Kula puru dipundhaupaken kaliyan putri boyonganipun pandu salah setunggal, naginh kula kedah milih, menawi boten angsal milih trimah boten. Kajengipun pandu gadhah garwa, kula dereng. Boten menapa-menapa,, mapan kula kiyambak ngrumaosi bilih kula tiyang cacad netra.”

“Lho, lho, lho aja koyo mengkono. Pandu!”

“wonten dhawoh, Rama.”

“ Destrarasta gelem didhaupake karo putri boyonganmu salah sawiji, nanging cacase kok Drestarastra arep milih, lha apa rela yen putri telu kuwi dipilih dening kakangmu salah siji?”

“ Adhuh, pepundhen kula Rama. Sampun milih kok namung dipun kersaaken setunggal kanthi kapilih, nadyan tiga badhe dipunkersaaken kangmas, kula rela lahir batos.”

“Bagus. Yen ngono kowe matura dhewe marang Destrarastra. Dadi ora lidah sinambung,” Ngendikane prabu abiyasa.

Raden pandu banjur matur marang kadang tuwa. “Kangmas Drestarastra, kula rila lahir batos wanodya tetiga menika kagarwa kangmas Drestarastra. Nanging bilih panjenengan namung ngersakaken setunggal, badhe milih, mangga. Tiga dipunkersa kaken sedaya , mangga.”

“Tenan kuwi, Yayi?”

“Saestu”

“Lair batin?”

“Inggih”

“O, adhiku, Dhi. Yen mangkono ya mung siji bae, ora sah loro telu. Ramah kula nyuwun pangestu, kula milih jodho dhaup kula.”

“Ya, Drestarastra, tak-pangestoni.”

Raden Pandu nuli paring dhawuh marang para putri boypngan. “Kunthi, Madrin, Gendari, kowe kudu gelem dipilih salah siji. Sapa kang dadi panujune karsa, ya kuwi kang dadi jodho dhaupe Kakang mas Drestarastra.”

“Kados pundi Raden? Kala wau kula rak sampun matur bilih kula kedah suwita paduka,” Dewi Gendari datan serujuk, amarga kuwatir yen dipilih.

SEJARAH SENI PEWAYANGAN

SEJARAH SENI PEWAYANGAN

Wayang, merupakan salah satu bentuk teater tradisional yang paling tua. Pada masa pemerintahan Raja Balitung, telah ada petunjuk adanya pertunjukan wayang, yaitu yang terdapat pada prasasti Balitung dengan tahun 907 Masehi, yang mewartakan bahwa pada saat itu telah dikenal adanya pertunjukan wayang.

Prasasti berupa lempengan tembaga dari Jawa Tengah;

Royal Tropical Institute, Amsterdam, contoh prasasti ini dapat dilihat dalam lampiran buku Claire Holt Art in Indonesia: Continuities and Changes,1967 terjemahan Prof.Dr.Soedarsono(MSPI-2000-hal 431).

Tertulis sebagai berikut:

Dikeluarkan atas nama Raja Belitung teks ini mengenai desa Sangsang, yang ditandai sebagai sebuah tanah perdikan, yang pelaksanaannya ditujukan kepada dewa dari serambi di Dalinan. Lagi setelah menghias diri dengan cat serta bunga-bunga para peserta duduk di dalam tenda perayaan menghadap Sang Hyang Kudur. “Untuk keselamatan bangunan suci serta rakyat” pertunjukan (ton-tonan) disakilan.

Sang Tangkil Hyang sang (mamidu), si Nalu melagukan (macarita) Bhima Kumara, serta menari (mangigal) sebaga Kicaka; si Jaluk melagukan Ramayana; si Mungmuk berakting (mamirus) serta melawak (mebanol), si Galigi mempertunjukan Wayang (mawayang) bagi para Dewa, melagukan Bhimaya Kumara.

Pentingnya teks ini terletak pada indikasi yang jelas bahwa pada awal abad ke-10, episode-episode dari Mahabharata dan Ramayana dilagukan dalam peristiwa-peristiwa ritual. Bhimaya Kumara mungkin sebuah cerita yang berhubungan dengan Bima boleh jadi telah dipertunjukan sebagai sebuah teater bayangan (sekarang: wayang purwa). Dari mana asal-usul wayang, sampai saat ini masih dipersoalkan, karena kurangnya bukti-bukti yang mendukungnya. Ada yang meyakini bahwa wayang asli kebudayaan Jawa dengan mengatakan karena istilah-istilah yang digunakan dalam pewayangan

banyak istilah bahasa Jawa.

Dr.G.A.J.Hazeu, dalam detertasinya Bijdrage tot de Kennis van het Javaansche Tooneel (Th 1897 di Leiden, Negeri Belanda) berkeyakinan bahwa pertunjukan wayang berasal dari kesenian asli Jawa. Hal ini dapat dilihat dari istilah-istilah yang digunakan banyak

menggunakan bahasa Jawa misalnya, kelir, blencong, cempala, kepyak, wayang. Pada susunan rumah tradisional di Jawa, kita biasanya akan menemukan bagian-bagian ruangan: emper, pendhapa, omah mburi, gandhok sen-thong dan ruangan untuk pertujukan ringgit (pringgitan), dalam bahasa Jawa ringgit artinya wayang. Bagi orang

Jawa dalam membangun rumahpun menyediakan tempat untuk pergelaran wayang. Dalam buku Over de Oorsprong van het Java-ansche Tooneel – Dr.W Rassers mengatakan bahwa, pertunjukan wayang di Jawa bukanlah ciptaan asli orang Jawa. Pertunjukan wayang di Jawa, merupakan tiruan dari apa yang sudah ada di India. Di India pun sudah ada pertunjukan bayang-bayang mirip dengan pertunjukan wayang di Jawa. Dr.N.J. Krom sama pendapatnya dengan Dr. W. Rassers, yang mengatakan pertunjukan wayang di Jawa sama dengan apa yang ada di India Barat, oleh karena itu ia menduga bahwa wayang merupakan ciptaan Hindu dan Jawa. Ada pula peneliti dan penulis buku lainnya yang mengatakan bahwa wayang berasal dari India, bahkan ada pula yang mengatakan dari Cina. Dalam buku Chineesche Brauche und Spiele in Europa – Prof G. Schlegel menulis, bahwa dalam kebudayaan Cina kuno terdapat pergelaran semacam wayang.

Pada pemerintahan Kaizar Wu Ti, sekitar tahun 140 sebelum Masehi, ada pertunjukan bayang-bayang semacam wayang. Kemudian pertunjukan ini menyebar ke India, baru kemudian dari India dibawa ke Indonesia. Untuk memperkuat hal ini, dalam majalah Koloniale Studien, seorang penulis mengemukakan adanya persamaan kata antara bahasa Cina Wa-yaah (Hokian), Wo-yong (Kanton), Woying (Mandarin), artinya pertunjukan bayang-bayang, yang sama dengan wayang dalam bahasa Jawa.

Meskipun di Indonesia orang sering mengatakan bahwa wayang asli berasal dari Jawa/Indonesia, namun harus dijelaskan apa yang asli materi wayang atau wujud wayang dan bagaimana dengan cerita wayang. Pertanyaannya, mengapa pertunjukan wayang kulit, umumnya selalu mengambil cerita dari epos Ramayana dan Mahabharata? Dalam papernya Attempt at a historical outline of the shadow theatre Jacques Brunet, (Kuala Lumpur, 27-30 Agustus 1969), mengatakan, sulit untuk menyanggah atau menolak anggapan bahwa teater wayang yang terdapat di Asia Tenggara berasal dari India terutama tentang sumber cerita. Paper tersebut di atas mencoba untuk menjelaskan bahwa wayang mempunyai banyak kesamaan terdapat di daerah Asia terutama Asia Tenggara dengan diikat oleh cerita-cerita yang sama yang bersumber dari Ramayana dan Mahabharata dari India. Sejarah penyebaran wayang dari India ke Barat sampai ke Timur Tengah dan ke timur umumnya sampai ke Asia

Tenggara.

Di Timur Tengah, disebut Karagheuz, di Thailand disebut Nang Yai & Nang Talun, di Cambodia disebut Nang Sbek & Nang Koloun. Dari Thailand ke Malaysia disebut Wayang Siam. Sedangkan yang langsung dari India ke Indonesia disebut Wayang Kulit Purwa.

Dari Indonesia ke Malaysia disebut Wayang Jawa. Di Malaysia ada 2 jenis nama wayang, yaitu Wayang Jawa (berasal dari Jawa) dan Wayang Siamberasal dari Thailand. Abad ke-4 orang-orang Hindu datang ke Indonesia, terutama para pedagangnya. Pada kesempatan tersebut orang-orang Hindu membawa ajarannya dengan Kitab Weda dan epos cerita maha besar India yaitu Mahabharata dan Ramayana dalam bahasa Sanskrit.

Abad ke-9, bermunculan cerita dengan bahasa Jawa kuno dalam bentuk kakawin yang bersumber dari cerita Mahabharata atau Ramayana, yang telah diadaptasi kedalam cerita yang berbentuk kakawin tersebut, misalnya cerita-cerita seperti: Arjunawiwaha karangan Empu Kanwa, Bharatayuda karangan Empu Sedah dan Empu Panuluh, Kresnayana karangan Empu Triguna, Gatotkaca Sraya karangan Empu Panuluh dan lain-lainnya. Pada jamannya, semua cerita tersebut bersumber dari cerita Mahabharata, yang kemudian diadaptasi sesuai dengan sejarah pada jamannya dan juga disesuaikan

dengan dongeng serta legenda dan cerita rakyat setempat. Dalam mengenal wayang, kita dapat mendekatinya dari segi sastra, karena cerita yang dihidangkan dalam wayang terutama wayang kulit umumnya selalu diambil dari epos Mahabharata atau Ramayana.

Kedua cerita tersebut, apabila kita telusuri sumber ceritanya berasal dari India. Mahabharata bersumber dari karangan Viyasa, sedangkan Epos Ramayana karangan Valmiki.

Hal ini diperkuat fakta bahwa cerita wayang yang terdapat di Asia terutama di Asia Tenggara yang umumnya menggunakan sumber cerita Ramayana dan Mahabharata dari India. Cerita-cerita yang biasa disajikan dalam wayang, sebenarnya merupakan adaptasi dari epos Ramayana dan Mahabharata yang disesuaikan dengan cerita rakyat atau dongeng setempat. Dalam sejarahnya pertunjukan wayang kulit selalu dikaitkan dengan suatu upacara, misalnya untuk keperluan upacara khitanan, bersih desa, menyingkirkan malapetaka dan bahaya. Hal tersebut sangat erat dengan kebiasaan dan adat-istiadat setempat.

Dalam menelusuri sejak kapan ada pertunjukan wayang di Jawa, dapat kita temukan berbagai prasasti pada jaman raja-raja Jawa, antara lain pada masa Raja Balitung. Namun tidak jelas apakah pertunjukan wayang tersebut seperti yang kita saksikan sekarang. Pada masa pemerintahan Raja Balitung, telah ada petunjuk adanya pertunjukan wayang. Hal ini juga ditemukan dalam sebuah kakawin Arjunawiwaha karya Empu Kanwa, pada jaman Raja Airlangga dalam abad ke-11. Oleh karenanya pertunjukan wayang dianggap kesenian tradisi yang cukup tua. Sedangkan bentuk wayang pada pertunjukan di jaman itu belum jelas tergambar bagaimana bentuknya.

Pertunjukan teater tradisional pada umumnya digunakan untuk pendukung sarana upacara baik keagamaan ataupun adat-istiadat, tetapi pertunjukan wayang kulit dapat langsung menjadi ajang keperluan upacara tersebut. Ketika kita menonton wayang, kita langsung dapat menerka pertunjukan wayang tersebut untuk keperluan apa. Hal ini dapat dilihat langsung pada cerita yang dimainkan, apakah untuk keperluan menyambut panen atau untuk ngruwat dan pertunjukan itu sendiri merupakan suatu upacara.

Sumber : Buku Pedalangan Jilid 1, Supriyono, dkk. Depdiknas 2008

Cerita Wayang Sadad

Brandal Lokajaya

Raden Said salah seorang putra Adipati Tuban, mempunyai kegemaran suka berjudi dan ngabotohan. Kalau kalah berjudi ia menyamun orang dagang. Sunan Bonang mendengar kelakuan Raden said, ia sengaja mencarinya. Dengan mengenakan pakaian indah dan bertongkat yang lapisi emas Sunan Bonang mencari Raden Said sebab ia tahu kelak Raden Said akan menjadi wali. Tongkat itu diminta oleh Raden Said, Sunan Bonang berkata :”Tongkat ini sangat berguna tetapi kalau engkau minta emas permata’, maka ditunjuklah buah kolang-kaling dan berubah menjadi emas berkilauan. Kemudian Sunan Bonang meneruskan perjalanan. Raden Said bertobat dan berguru kepada Sunan Bonang : “Kalau ingin berguru kepadaku kau harus setia pada janji’, dan Raden Said ditanam dalam tanah selama 100 hari di hutan dan timbunan itu diberi tanda pohon beringin di atasnya. Lalu Sunan Bonang meneruskan perjalanan ke Mekah dalam sekejap mata untuk bersembahyang di sana. Dalam tapanya Raden Said diterima tapanya dan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ia dirangkul oleh Rasul pada dada kirinya. Rasul berkata : ‘ Apa kau dengar’. Saya mendengar suara’, kata Raden Said. Raden Said lalu di suruh memandang sekitarnya yang tampak bagaikan ndaru terang benderang menembus dari dalam bumi ke langit yang ketujuh. Kemudian tak tampak apa-apa lagi, dunia sunyi, ia seorang diri tanpa kawan. Raden Said hanya ingat kepada Rasul, ia berada di alam kerasulan yang disebut andarusalam, terang bagakan matahari karena itu adalah sinarnya Tuhan. Nabi berkata : ‘ Sudah, jebeng bangunlah segera karena tapamu sudah diterima. Kelak pada zaman yang mulia (rejaning jaman) kamu akan sama dengan saya, kelak kamu boleh menyamai saya’. Raden Said diramalkan akan menjadi wali penutup yang menjadi panutan para wali . Ketika Sunan Bonang menggali timbunan,Raden Said ternyata masih hidup setelah lebih dari seratus hari di timbun dalam tanah. Raden Said selanjutnya dikawinkan dengan adik Sunan Bonang dan diberi gelar Seh Melaya.

Ki Ageng Pengging I

Seorang pengikut Sunan Kudus mendahului perjalanan menuju Desa Pengging. Di tengah jalan dia bertemu dengan seorang laki-laki dan seorang wanita. Kedua orang itu pengikut Sunan Kudus menanyakan mana desa tempat ia bertemu. Lelaki yang ditanya menjelaskan bahwa desa itu belum ada namanya. Selain itu memberi keterangan bahwa banyak penduduk yang tidak berani keluar rumah karena semalam mendengar suara harimau. Karena inilah pengikut Sunan Kudus memberi nama desa itu ” Sima”. Ia juga menjelaskan bahwa suara itu bukan suara harimau tetapi suara bendhe pusaka Kasultanan Demak yang ditabuh, suara bagaikan suara harimau mengaung-ngaung. Setelah itu pengikut Sunan Kudus melanjutkan perjalanannya. Di suatu desa dia bertemu dengan seorang laki-laki. Kepadanya ia menanyakan arah ke desa Pengging serta nama desa yang di lewatinya itu. Ia mendapat keterangan bahwa desa itu belum ada namanya. Karena ia diberi air minum yang dapat menghilangkan dahaganya, maka desa itu diberi nama Banyudana yang artinya berderma air. Di kadipaten Pengging Ki Ageng Pengging dihadap oleh para santrinya menerima kedatangan Nyi Ageng Tingkir. Penyerahan itu dipilih waktu bersamaan dengan upacara khataman. Pada upacara khataman tersebut diselenggarakan pertunjukan kesenian berupa tari dan wayang kulit Sadat.

Sunan Kudus datang ke Pengging saat pendadaran sedang berlangsung. Beliau mengingatkan akan janji yang pernah diucapkan oleh Ki Ageng Pengging tiga tahun yang lalu, bahwa KI Ageng akan menghadap Sultan Demak. Ternyata Ki Ageng tetap tidak mau menepati janjinya, dengan alasan bahwa Ki Ageng bukan adipati lagi, tetapi hanya rakyat biasa yang tidak perlu menghadap kepada raja. Sunan Kudus dapat menerima alasan Ki Ageng Pengging, tetapi Sultan Trenggana tidak dapat menerima alasan itu, dan beliau bermaksud ingin menghukum mati Ki Ageng Pengging lewat Sunan Kudus. Dikarenakan tuduhan yang diberikan kepada ki Ageng cukup berat yaitu: Pertama, ia dianggap ingkar janji tidak menghadap raja. Kedua,ia dituduh menyebarkan ajaran Syeh Siti Jenar. Sunan Kudus melihat dan beranggapan bahwa apa yang dikerjakan Ki Ageng tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam yang baik dan benar yaitu sunnah wal jamangah, maka Sunan Kudus mengambil kebijaksanaan dengan melukai atau menggores siku tangan Ki Ageng serta melepas jubah yang telah terkena darah. Selain itu Ki Ageng disarankan untuk berganti nama dan meninggalkan daerah Pengging serta supaya mendirikan padepokan baru. Para santri mengira Ki Ageng pengging telah wafat, karena menemukan baju jubah Ki Ageng yang penuh darah.

Di padhukuhan Tingkir Mas Karebet atau Jakatingkir diasuh Ki dan Nyi Ageng Tingkir hingga dewasa. Pada saat itu, Sultan Demak memerintahkan Jaka Tingkir untuk memimpin tes penerimaan prajurit baru Demak. Nyi Ageng Tingkir mengutus Kasan mengantarkannya. Di Demak Sultan Trenggana mengadakan musyawarah bersama dengan Sunan Giri, Sunan Drajat, dan Raden Patah untuk menentukan rancangan penerimaan prajurit Demak dalam rangka menghadapi serangan musuh dari Barat. Mereka sepakat segera mengadakan tes penerimaan prajurit baru yang dipimpin oleh Jaka Tingkir. Dalam penyelenggaraan itu ada salah salah satu persyaratan yang tidak boleh dilanggar, baik oleh pengetes maupun oleh peserta tes, yaitu tidak boleh bertindak yang menyebabkan kematian. salah seorang peserta tes ada yang sangat sakit, bernama Dhadhung Awuk. hal itu membuat jaka Tingkir kerepotan dan terpaksa menggunakan senjata sadat, sehingga menyebabkan Dhadhung Awuk meninggal dunia. Tindakan Jaka Tingkir ini tidak berkenan di hati Sultan Trenggana, sehingga beliau menjatuhkan hukuman kepada Jaka Tingkir supaya pergi meninggalkan kerajaan Demak.Di tengah perjalanan Jaka Tingkir bertemu dengan Sunan Kudus. Sunan Kudus memberitahukan kepada Jika Tingkir bahwa orang tuanya masih hidup dan menyuruh Jaka Tingkir agar mencarinya. Di Padhukuhan Butuh Ki Ageng dan Nyi Ageng Pengging telah lama tinggal di padukuhan Butuh. Setiap saat mereka ingat kepada mas Karebet anaknya. Pada suatu hari, seorang santri memberitahukan ada seorang jejakapinsan di tengah ladang. Setelah jejaka itu dibawa ke hadapan Ki Ageng Pengging, Nyi Ageng Pengging menangis dab memastikan bahwa jejaka itu adalah Mas Karebet anaknya. Pertemuan anaknya oleh Ki Ageng Pengging dan Nyi Ageng Pengging sangat disukuri dengan mengucapkan hamdalah. Sumber Ki Suryadi dalang wayang Sadad yang ditulis oleh I Nyoman Murtana, Titin Masturoh, tatik harpawati, dan Putut Gunawan dosen pedalangan (Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta)

Ki Ageng Pengging 2

Dalam serat babat Tanah Jawi, bahwa Ki Ageng Pengging yang semula bernama Ki Kebokenanga adalah anak Adipati Jayaningrat salah seorang punggawa Majapahit dan juga merupakan menantu Raja Brawijaya. Setelah ayahnya wafat Ki Kebokenanga menggantikan kedudukan ayahnya tinggal didaerah Pengging sehingga bergelar Ki Ageng Pengging. Ki Kebokenanga telah memeluk agama Islam dan Telah mendirikan jemaat di Pengging. Sedangkan Majapahit setelah Raja Brawijaya wafat, kerajaan dipindah ke Demak dengan raja pertamanya yaitu Raden Patah yang bergelar Sultan Demak Bintara. Sultan Demak mendengar berita tentang keturunan Adipati Jayaningrat yang bernama Ki Kebokenanga juga bergelar Ki Ageng Pengging sudah beragama Islam, tetapi belum pernah menghadap ke Demak. Hal ini mengundang rasa curiga Sultan Demak, sehingga mengurus Ki Ageng Wanapala untuk memperoleh kejelasan tentang maksud Ki Ageng Pengging. Apakah Ki Ageng Pengging hanya berniat dengan sungguh-sungguh beribadah saja, atau ada keinginan untuk menjadikan Pengging sebagai kerajaan. Setibanya di Pengging berjumpa dengan Ki Ageng pengging, mereka bersalaman. Ki Ageng Pengging bersalaman. Ki Ageng Pengging menyambut tamunya dengan ramah, kemudian bertanya tentang tujuan kehadirannya, karena tampak ada sesuatu yang terselubung. Ki Wanapala menjelaskan, bahwa sebenarnya dirinya diutus oleh Kanjeng Sultan Demak. Kedua orang tersebut selanjutnya saling berdebat, ramai silih berganti menang dan kalah. Dari perdebatan itu Ki Wanapala dapat mengetahui kehendak Ki Ageng Pengging. Kemudian pamit pulang ke Demak. sesampai ditujuan ia melapor kepada Sultan, bahwa Ki Ageng Pengging menpunyai dua cita-cita: pertama, pernyataan lahirnya tekun beribadah, tetapi di dalam hati ingin menjadi raja. mandengar laporan itu Sultan Demak murka, Ki Wanapala banyak memberikan tutur sembah untuk meredamkan kemarahan sang sultan. Ia menyarankan sebaiknya ditunggu beberapa waktu, karena Ki Wanapala sudah memberi batas dua tahun, supaya segera menghadap ke Demak. Setelah Ki Wanapala pulang ke Demak, Ki Ageng Pengging menerima kedatangan Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Ngerang dan Ki Ageng Butuh. Ketika orang ini merasa satu ikatan sebagai saudara seperguruan, nengkhawatirkan keadaan Ki Ageng Pengging, dan menanyakan apa sebabnya tidak memenuhi panggilan untuk menghadap ke Demak.

Pada suatu malam Ki Ageng pengging mengadakan pertunjukan wayang beber. Pada malam itu juga, istri Ki Ageng Pengging yang sedang hamil tua melahirkan seorang putra. Kelahiran sang banyi itu dibarengi dengan petir menggelegar dan hujan deras. Yang memperjunjukkan wayang beber disuruh berhenti. Jabang bayi selesai dibersihkan diserahkan kepada KiAgeng Tingkir. Setelah sang bayi diterima dan dipangku, Ki Ageng Tingkir berkata kepada ki Ageng pengging: ” Adinda, anakmu ini sangat tampan, saya pastikan anak ini kelak tinggi derajatnya, beruntunglah mereka yang masih ikut menjumpai. Dan anak ini saya beri nama Mas Karebet, karena lahirnya kebetulan sedang nanggap wayang beber.” Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butuh, kemudian masing-masing pulang. Selang beberapa lama Ki Ageng Tingkir wafat. Ki ageng Pengging sangat susah hatinya dan merasa kehilangan saudara seperguruan.

Karena Ki Ageng Pengging tidak kunjung nenghadap ke Demak, Sultan Demak berkesimpulan, bahwa ia telah membangkang. Kemudian Sultan Bintara mengurus Sunan Kudus pergi ke Pengging untuk menyampaikan kemarahan Sultan. Sunan Kudus berangkat di ikuti oleh tujuh orang sahabatnya, dan membawa bendhe pusaka wasiat yang bernama Kyai Macan. Diceritakan Sunan Kudus disepanjang perjalanan memberi nama desa-desa, seperti misalnya nama desa Sima, Jimbungan, Derana dan Aru-aru. Rombongan Sunan Kudus sadah sampai di Pengging, dan berjumpa dengan Ki Ageng Pengging. Selanjutnya mereka berwawancara mengadakan perdebatan ilmu, Ki Ageng Pengging wafat karena disayat sikunya oleh Sunan Kudus. Keluwarga Pengging marah semua, ingin membela Ki Ageng Pengging yang sudah wafat. Mereka mengejat Sunan Kudus. Sunan Kudus segera mengeluwarkan kesaktiannya, dibantu oleh tujuh orang sahabatnya. Orang-orang Pengging merasa tidak takut, mereka tetap hendak mengamuk, dan menabuh bende bernama Kyai Udanarum. Sunan Kudus kemudian mengeluwarkan kesaktiannya lagi, tingkatnya dikibaskan.Orang-orang Pengging seketika memjadi hilang amarahnya, kemudian mereka pulang mengurus jenazah tuannya, Ki Ageng Pengging dimakamkan sebelah timur utara kediamannya. Setelah empat puluh hari kemudian istri Ki Ageng menyusul wafat, mas Karebet tinggal yatim piyatu, diasuh oleh para kerabatnya. Setelah dewasa Mas Karebet kemudian dibawa oleh Nyai Ageng Tingkir. Di desa Tingkir ia dijuluki dengan sebutan Ki Jaka Tingkir. Jaka Tingkir senang bertapa di gunung, di hutan atau di gua. Tindakannya ini tidak dapat dicegah. Pada suatu hari Ki Jaka Tingkir pulang, kemudian dirangkul oleh ibundanya sambil bersabda:

” Tole, engkau janganlah suka pergi ke gunung, ketahuilah bahwa orang yang masih bertapa di gunung itu masih kafir, belum mengikuti ajaran kanjeng Nabi. Lebih baik engkau bergurulah kepad orang mukmin.”

Akhirnya Jaka Tingkir berguru kepada Ki Ageng Sela, Jaka Tingkir disuruh mengabdi ke Demak, karena dengan mengabdi di kerajaan Demak kelak ia akan dapat menjadi Raja yang mengusai tanah Jawa. Hal ini sesuai dengan wangsit yang diterima lewat mimpi. Ki Jaka Tingkir kemudian berangkat ke Demak. Dalam perjalanannya ia mampir dahulu ke desa Tingkir untuk berpamitan kepada ibunya. Oleh ibundanya ia dititipkan kepada Kyai Ganjursaudara laki-laki Nyai Ageng Tingkir. Dengan didampingi oleh dua orang abdinya jaka Tingkir berangkat ke kerajaan Demak, menuju kediaman Kyai Ganjur. Diceritakan bahwa Sultan Demak sudah wafat dan meninggalkan enam putra. Yang sulung seorang putri, bernama Ratu Emas, sudah menikah dengan Pangeran Cirebon. Yang kedua bernama Pangeran Sabrang Lor. Pangeran inilah yang menggantikan ramandanya menjadi raja. Kemudian yang ke tiga bernama Pangeran Sedalepen, keempat Raden Trenggana. Yang kelima bernama Raden Kanduruan, dan yang bungsu bernama Raden Pakemas. Tetapi yang bertahta sebagai raja belum lama beselang, kemudian wafat, dan tidak berputra. Sehingga yang menggantikan sebagai raja adalah Sultan Trenggan, sedangkan yang menjabat sebagai patih bernama patih Wanasalam. Kebijaksanaan Raja melebihi ayahnya. Para bupati dan bawahannya semua tunduk dan taat. Diceritakan, bahwa Jaka Tingkir sudah diterima mengabdi kepada Sultan Demak. Sultan Trenggana sangat sayang kepada Jaka Tingkir, karena rupanya tampan dan mempunyai kelebihan kesaktian. Lama-lama ia diangkat menjadi putra kerajaan dan dijadikan kepala prajurit tamtama. Namanya tersohor ke seluruh negara Demak. Setelah beberapa lama, raja berniat menambah prajurit tamtama, banyaknya empat ratus orang, mengambil dan memilih dari orang kota dan desa, dengan syarat mereka yang sakti dan kebal. Para calon tamtama itu akan diuji dengan diadu dengan banteng. Jika calon prajurit itu menempeleng bantang pecah kepalanya, maka dapat diterima menjadi tamtama.

Diceritakan ada seseorang dari Kedupingit, bernama Ki Dadungawuk. Rupanya buruk tetapi sudah terkenal kekebalannya. Ki Dadungawuk tersebut pergi ke Demak, berniat masuk prajurit tamtama. Ia dihadapkan kepada Raden jaka Tingkir. jaka Tingkir setelah melihat wajahnya sangat tidak senang. Ki Dadungawuk mati di tangan Jaka Tingkir, karena ditusuk dengan sadak(ikatan daun sirih). Raden Jaka Tingkir semakin tersohor kesaktiannya. Peristiwa tersebut delaporkan kepada sang raja, bahwa jaka tingkir telah membunuh orang yang akan masuk menjadi tamtama. sultan sangat murka, kemudian Raden Jaka Tingkir disuruh pergi dari Negara Demak, karena dianggap menyalahi aturan yang telah ditentukan. Raden Jaka Tingkir dengan sedih dan sangat menyesal meninggalkan kerajaan Demak. Badannya merasa sangat lesu, batinnya merana, tidak tau kemana akan dituju. Diceritakan dalam kisah selanjutnya ia berada di tengah hutan. Ketika itu petjalanannya sampai ke hutan jati, di pertengahanantara gunung Kendeng, Jaka Tingkir berjumpa dengan ki Ageng Butuh. Ki Ageng Butuh heran, ada seorang pemuda yang mirip dengan saudara seperguruannya yang bernama Ki Ageng Pengging. Kemudian jaka Tingkir menceriterakan asal-usulnya dan sampai akhirnya ia sampai dihutan jati serta bertemu dengan Ki Ageng Butuh. Akhirnya Ki Ageng Butuh mengajak jaka Tingkir pulang ke Butuh

Cerita Ki Ageng Pengging versi Babat Tanah Jawi

SUMANTRI NGENGER

Prabu Citrawijaya ing Magada menggalih de­ne Dewi Citrawati du-rung gelem omah-omah. Ing mangka wis akeh para ratu, satriya, narapraja kang ngla­mar, malah wektu iki padha masanggrah sajabaning ne­gara Magada ngenteni wang­sulan saka Prabu Citrawirya. Dina mundhak dina says akeh sing padha teka Ian masanggrah nganti kaya nge­pung negara Magada.

Negara Maespati Sang Prabu Harjunasasra­bahu uga ngersakake ngla­mar Dewi Citrawati ing Maga­da. Nanging kapanggalih yen saiki wus akeh para ratu, satriya Ian narapraja kang nglamar, mesthi bakal ana peperangan gedhe. Petunga­ne sang Prabu rigelingi yen Magada wis kinepung para wadya kang nglamar. Durung rampung anggone nguda­rasa, sowane Sumantri atur uninga yen arep ngabdi ing Maespati. Nanging kekarepan mau durung bisa tinampa lamun durung bisa mboyong Dewi Citrawati ing Megada. Yen sekirane bisa Ian saguh, panyuwune bakal tinampa ngawula ing Maespati. Su­mantri atur wangsulan saguh minangkani, waton sabda pandhita ratu tan kena wola­vvali bisa maujud. Wusana Sumantri budhal mring Maga­da.

Prabu Darmawasesa ing Widarba kepengin males ukum marang Magada kang wektu iki akeh banget para ratu, sawadyane padha ma­sanggrah, manut petung gampang anggone ngreridhu nggepuk Magada. Kabeh sandyaning wadya kadha­wuhan menyang Magada, kalebu wadya yaksa.

Sowane Sumantri me­nyang Magada antuk kawiga­ten tumrap Prabu Citrawirya, mula banjur kaparingan dha­wuh yen bisa ngundurake para ratu sawadyane kang ngepung Magada sarta bisa mujudake putri dhomas, panglamare katampa kanthi becik.

Sumantri nyaguhi, mula Raden Citragada enggal kadhawuhan ngundhangake marang para ratu sawadya kang lagi masanggrah. Kanthi mangkono Magada dadi aja­nging perang mungsuh Su­mantri. Siji-siji bisa dikalahake nganti entek ratu panglamar manut dhawuhing Sumantri, mula para ratu telukan mau kadhawuhan nyedhiyani putri satus cacahe. Wolung ratu wis saguh Ian bakal katurake ing Maespati Wusana kabeh ratu kang kalah pamit ball mring prajane ane dhewe-dhewe. Saungkure para ratu-ratu mau, Sumantri Ian Raden Citragada rerasan babagan anggone tetandhingan mung­suh ratu kang ora imbang manut petungan, nanguing ewadene bisa dikalahake kabeh dening Sumantri, mula banjur kaajak sowan mring Prabu Citragada. Ora kanya­na tekane wadya yaksa saka Negara Widarba kabeh yaksa tur sekti mandraguna. Mula sang Sumantri kabeh yaksa tundhone bisa dikalahake. Mula age-age matur marang Prabu Citrawirya.

Ing Maespati, Prabu Harjunasasrahabu ngenteni dutaning nata, ngerti Suman­tri wis sowan, penggalihe legs luwih-luwih nggawa kabar nyenengake. Mula yen kabeh piranti wis sawega tumapaking panglamar kapasrahake Sumantri. Dene sadurunge iku, nuhoni dhawuhe sang prabu dina kuwi Sumantri katampa suwita ing Maespati.

Tekan tumapaking la­maran, kang dadi cucuking laku dipasrahake Sumantri, saengga pranataning bebaris­an katata arnrih beda kayo pranataning wadya kang maju perang. Ing kono Sumantri bakal mapanake wewarahe wong tuwane yaiku dadi pangarsa mono kudu bisa ngenggoni Ing Ngarsa Sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani.

Mula kabeh wadya kang ngarak temanten bisa urut becik kaya lumrahe ngarak temanten. Ing dalan ora ana rubeda, tekan Magada wis dipethukake kawula kapan­dhegan Raden Citragada, banjur kalarapake sang prabu Ian tinampa kanthi tats cara­ning panglamar, sawise cu-kup kaben upacaraning te-manten, Dewi Citrawati kabo-yong ing Maespati Purna.

GATHUTKACA DADI JAGONE DEWA

gatutkacaGathutkaca kuwi putrane Raden Wrekudara. Ibune asmane Dewi Arimbi. Raden Gathutkaca jenenge ora mung siji. Jeneng liyane ya kuwi : Tutuka, Purubaya, Arimbiatmaja, Krincingwesi, Guruputra, Surya Narada, Senaputra, Bendarares. . Kasatriyane ing Munggulpawenang. Raden Harya Wrekudara duwe sadulur papat, lima sadheweke. Kang barep jenenge Puntadewa, angka loro Bhima, angka telir Premadi ya Raden Harjuna, papat Raden Nakula Ian kalima Raden Sadewa. Kadang lelima kuwi diaranj Satriya Pandhawa. Pandhawa tegese putrane Prabu Pandhu. Dewi Arimbi putrane Prabu Tremboko ing Negara Pringgadani. Tunggale ya ana lima. Yakuwi : Arimba, Arimbi, Brajadenta, Brajamusthi jarnUsthi Ian Kala Bendana.

Nalika lair, Gathutkaca awujud buta ( potho ). Raden Wrekudara sakadang Pandhawa padha lingsem, dene duwe anak kok wujud buta. Penggalihe padha susah. Mula banjur ambudi daya bisane malih dadi bagus, ora wujud buta. Cara saiki diusadani ngganggo oprasi plastik.

Kacarita, ing Kahyangan para dewa padha susah aline. Prabu Pracona kepengin gawe rusake Kahyangan. Dielikake ora kena. Ditandhingi perang, para dewy ora kuwawa ( kalah ). Sang Hyang Bathara Guru banjur jUr nimbali kabeh para dewa. Kabeh kadhawuhan ngupaya jago kang bisa ngundurake Kala Pracona, syukur bisa nyirnakake memala man. Kabeh ora oleh wewengan. Pcpatjhe Dewa, yakuwi Bathara Narada, kadhawuhan nganglang jahad, bokmanawa ana satriya kang gentur tapane, kuwawa nyirnakake Kala Pracona. Sang Hyang Narada terns budhal menyang ngarcapada nggolek jago.

Satriya Pandhawa padha gentur tapa. honing tapa kang diSUWUn MUga sirnaa kang dadi memala. Mernalane yakuwi jabang bayi kang awujud reksasa. Samono uga Dewi Arimbi. Dewi Arimbi gentur tapa sinambi nunggoni jabang bayine. Putrane dijenengake Raden Tutuka. Saking gesturing tapane satriya Pandhawa, nuwuhake gara – gara. Sang Hyang Narada weruh saka ngakasa tejane wong gentur tapa. Langit kelap – gelap, bumine gonjing, gunung manggut – rnanggut. Segera kocak, udan salah mangsa. Kaprabawan anane gara-gara, Sang Hyang Narada inch bae ora bisa mudhun ing ngarcapada. Bareng priksa yen kang menu brata satriya Pandhawa, InUla d1dhawuhi anjugarake tapane. Pangesthine katarima ing dewa. Panyuwune diijabahi derung Bathara. Bareng wis padha nglumpuk, Bhatara Narada andangu.

Narada : “Bregenjong – bregenjong, kak kak kong kak kak kong, kumracake Kali Pepe saga sing gawe.

E, titah ulun para Pandhawa. Jeneng kita padha menu brata, nganti nuwuhake gara – gara ing Suralaya. Iku duwe karep apa, he T,

Punta : “Pukulun, wontenipun kula sakadang sari nandhang susah, mila kula sadaya sami mesubrata. Dene susah kula sadaya, jalaran kaparingan putra awujud raseksa. Kula sadaya sami lingsem, Pukulun.”

Narada : “0, ngono. Pilih end], diparingi putra, ala rupane, nanging utarna budine, pinter anjara langit, kayo bregas rupane Waging bodho Ian ora ana bebudene ?”

Punta : “Kula kepengin bregas ing rupa, lantip pinter boten kuciwa, sarta kasinungan budi mulya.”

Narada : “Ha, ha, ha, ha, ha, ha Pinter, ora bodho, kowe. Ha, ha, ha, ha Katarima tapamu, panandhangmu bakal sirna. Sranane bayimu dakpundhut sraya nyirnakake mungsuh kang arsa gawe rusaking Kahyanganing para dewa, ngono. Mula lilakna si Tutuka bakal dak gawa menyang Khayangan.”

R. Bhima : “Arep dimungsuhake sapa ?”

Narada : “Dak adu karo Prabu Kala Pracona”

R. Bhima : “Nalarmu was kepriye, wong jabang bayi kok diadu karo ratu Buta digdaya.”

Narada : “Aja sumelang, pasraha marang kang Maha Kuwasa .”

Bareng kabeh wis padha lila legawa, Bathara Narada nggendhong bayi Tutuka digawa mabur menyang kahyangan.

Kocapa, Prabu Kala Pracona bareng dithuki jago awujud jabang bayi, ngguyu latah – latah, muni semu ngece.

Pracona : “E, Dewa ! Aku emoh dimungsuhake karo bocah wingi sore. Aku njaluk mungsuh kang wus diwasa.”

Narada : “0, hiya entenana !”

Empu Ramadi lagi ngaso saka anggone mandhe pusaka. Ora suwe banjur karawuhan Bathara Narada kanthi ngasta jabang bagi si Tutuka. Sawise bage – binage, Empu Ramadi nyuwun priksa marang Bathara Narada.

Ramadi : “Pukulun Narada rawuh ing ngriki wonten wigatos punapa, pukulun?”

Narada : “Si Jabang bayi iki Tutuka jenenge. Dianggo jago dening dewa nyirnakake angkara rnurka si Kala Pracona. Kala Pracona emoh dimungsuhake karo jabang bayi, nanging gelem dimungsuhake karo jago kang wus diwasa. Mula aku nyaraya sliramu, gedhekna si bocah iki !”

Empu Ramadi saguh. Jabang bayi Tutuka disuwun. Jabang bayi digawa menyang Kawah Candradimuka. Tutuka dijedhi ( dijenang ) dicampuri sakathahing pusaka ampuh. Balunge digawe saka waja. Drijine punting. Telapake tangan saka pacul Brengose kawat. Bareng wis rampung banjur dientas saka kawah. Tutuka ora wujud bayi maneh, nanging wis wujud jaka diwasa. Emane Tutuka durung bisa omong lumrah. Mula banjur diusadani supaya bisa. omong. Tutuka diparingi jeneng rangkep, yakuwi Gathutkaca Ian Kacanagara.

Dening Bathara Guru diparingi busana pusaka. Caping basunanda, kuwasane yen udan ora kodanan, yan pangs ora kepanasen. Diparingi kotang antakusuma, kuwasane bisa mabur tanpa swiwi. Diparingi salaput pada, kuwasane yen mabur mangka ngungkuli lemah sangar Ian kang gawat – gawat, dadi tawa.

Dening Bathara Narada, Gathutkaca banjur dipethukake karo Kala Pracona. Kekarone padha perang rame. Ing gegana para dewa dewi, hapsara – hapsari bathara – bathari padha nonton kanthi seneng Ian gumuning ati. Seneng dene Gathutkaca bakal nylametake kahyangane. Gumun dene bocah kok didgaya semen, kuwawa ngasorake Ratu Yaksa kang banger digdayane. Para dewa padha memuji asesanti, nyawurake kembang minangka pakurmatan. Suwe perange Gathutkaca Ian Kala Pracona. Pungkasane Sirahe buta Kala Pracona karangkut dening Gathutkaca, kauntir, pada sanalika pedhot gulune. Kala Pracona sirna ing palagan. Saisining jagad padha surak mawurahan. Kabeh padha syukur jalaran memalaning jagad wus bisa kabrastha. Jagad bakal tentrem. Kawula bakal bisa rumagang gawe ambangun negarane kanthi tentrem, ora ana rasa was Ian sumelang, satemah uripe bakal kepenak. Negarane bakal dadi nagara kang karta raharja, aman murah sandhang murah pangan, adoh saka durjana. Patihe Kala Pracona kang beta panning ratune, ngirid wadya nglurug menyang Ngamarta. Satriya Pandhawa null tumandang nyirnakake kabeh mungsuh kang nekani. Kabeh sirna. Wong sanegara padha suka parisuka, bujana andrawina.