Thuladha Medhar Sabda Pasrah Temanten Kakung

Pasrah Temanten Kakung

Nuwun,

Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti lngkang Maha asih mugi kajiwa kasarira wonten ing Panjenengan sadaya.

Kairing sagunging pakurmatan lbu saha Bapak (………..besan………..) , tuwin para putri, putra dalasan sagung kulawarga, miwah para rawuh.

Nuwun, kaparengna matur, minangka sesulihipun lbu saha Bapak (…………ingkang mengku damel/nyraya……….) sakulawarga, kula kadhawuhan masrahaken panganten kakung (………..nami panganten ………..) katur lbu saha Bapak (…………besan……….).
Wondene kalampahanipun makaten: Kala wau wanci tabuh 09.45, panganten kakung kula pendhet saking dalem Jl. ….. Angka ……. Kecamatan ……. Kabupaten ……., kanthi kairing para sepuh, kulawarga, sanak kadang, mitra pitepangan, sawatawis, kula bekta sowan dumugi ing dalem Jl. ………… Angka ………… ngriki, kalayan gangsar saha gancar.

Pramila, ngembun, sarta ngemban dhawuh wigatosing sedya,kaparengna ing samangke panganten kakung kula pasrahaken tuwin kula sumanggakakeri katur. Bapak (……sesulih sangking besan……), ingkang anyulihi lbu dalah Bapak (……besan……), cundhuk kaliyan lampahing upacara.

Wasana kula nyuwun pangaksami mbokbilih anggen kula nindakaken ayahan punika wonten ingkang kirang ndadosaken pirenaning panggalih.

– Nuwun –

About these ads

2 Komentar

  1. assalamualaikum…
    wah, sarjana basa jawi njih…. nunut pados kawruh salebething blogipun panjenengan….

  2. injih mas… semoga bermanfaat…. masih dalam tahap belajar mas


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Berikan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.