GATHUTKACA DADI JAGONE DEWA

gatutkacaGathutkaca kuwi putrane Raden Wrekudara. Ibune asmane Dewi Arimbi. Raden Gathutkaca jenenge ora mung siji. Jeneng liyane ya kuwi : Tutuka, Purubaya, Arimbiatmaja, Krincingwesi, Guruputra, Surya Narada, Senaputra, Bendarares. . Kasatriyane ing Munggulpawenang. Raden Harya Wrekudara duwe sadulur papat, lima sadheweke. Kang barep jenenge Puntadewa, angka loro Bhima, angka telir Premadi ya Raden Harjuna, papat Raden Nakula Ian kalima Raden Sadewa. Kadang lelima kuwi diaranj Satriya Pandhawa. Pandhawa tegese putrane Prabu Pandhu. Dewi Arimbi putrane Prabu Tremboko ing Negara Pringgadani. Tunggale ya ana lima. Yakuwi : Arimba, Arimbi, Brajadenta, Brajamusthi jarnUsthi Ian Kala Bendana.

Nalika lair, Gathutkaca awujud buta ( potho ). Raden Wrekudara sakadang Pandhawa padha lingsem, dene duwe anak kok wujud buta. Penggalihe padha susah. Mula banjur ambudi daya bisane malih dadi bagus, ora wujud buta. Cara saiki diusadani ngganggo oprasi plastik.

Kacarita, ing Kahyangan para dewa padha susah aline. Prabu Pracona kepengin gawe rusake Kahyangan. Dielikake ora kena. Ditandhingi perang, para dewy ora kuwawa ( kalah ). Sang Hyang Bathara Guru banjur jUr nimbali kabeh para dewa. Kabeh kadhawuhan ngupaya jago kang bisa ngundurake Kala Pracona, syukur bisa nyirnakake memala man. Kabeh ora oleh wewengan. Pcpatjhe Dewa, yakuwi Bathara Narada, kadhawuhan nganglang jahad, bokmanawa ana satriya kang gentur tapane, kuwawa nyirnakake Kala Pracona. Sang Hyang Narada terns budhal menyang ngarcapada nggolek jago.

Satriya Pandhawa padha gentur tapa. honing tapa kang diSUWUn MUga sirnaa kang dadi memala. Mernalane yakuwi jabang bayi kang awujud reksasa. Samono uga Dewi Arimbi. Dewi Arimbi gentur tapa sinambi nunggoni jabang bayine. Putrane dijenengake Raden Tutuka. Saking gesturing tapane satriya Pandhawa, nuwuhake gara – gara. Sang Hyang Narada weruh saka ngakasa tejane wong gentur tapa. Langit kelap – gelap, bumine gonjing, gunung manggut – rnanggut. Segera kocak, udan salah mangsa. Kaprabawan anane gara-gara, Sang Hyang Narada inch bae ora bisa mudhun ing ngarcapada. Bareng priksa yen kang menu brata satriya Pandhawa, InUla d1dhawuhi anjugarake tapane. Pangesthine katarima ing dewa. Panyuwune diijabahi derung Bathara. Bareng wis padha nglumpuk, Bhatara Narada andangu.

Narada : “Bregenjong – bregenjong, kak kak kong kak kak kong, kumracake Kali Pepe saga sing gawe.

E, titah ulun para Pandhawa. Jeneng kita padha menu brata, nganti nuwuhake gara – gara ing Suralaya. Iku duwe karep apa, he T,

Punta : “Pukulun, wontenipun kula sakadang sari nandhang susah, mila kula sadaya sami mesubrata. Dene susah kula sadaya, jalaran kaparingan putra awujud raseksa. Kula sadaya sami lingsem, Pukulun.”

Narada : “0, ngono. Pilih end], diparingi putra, ala rupane, nanging utarna budine, pinter anjara langit, kayo bregas rupane Waging bodho Ian ora ana bebudene ?”

Punta : “Kula kepengin bregas ing rupa, lantip pinter boten kuciwa, sarta kasinungan budi mulya.”

Narada : “Ha, ha, ha, ha, ha, ha Pinter, ora bodho, kowe. Ha, ha, ha, ha Katarima tapamu, panandhangmu bakal sirna. Sranane bayimu dakpundhut sraya nyirnakake mungsuh kang arsa gawe rusaking Kahyanganing para dewa, ngono. Mula lilakna si Tutuka bakal dak gawa menyang Khayangan.”

R. Bhima : “Arep dimungsuhake sapa ?”

Narada : “Dak adu karo Prabu Kala Pracona”

R. Bhima : “Nalarmu was kepriye, wong jabang bayi kok diadu karo ratu Buta digdaya.”

Narada : “Aja sumelang, pasraha marang kang Maha Kuwasa .”

Bareng kabeh wis padha lila legawa, Bathara Narada nggendhong bayi Tutuka digawa mabur menyang kahyangan.

Kocapa, Prabu Kala Pracona bareng dithuki jago awujud jabang bayi, ngguyu latah – latah, muni semu ngece.

Pracona : “E, Dewa ! Aku emoh dimungsuhake karo bocah wingi sore. Aku njaluk mungsuh kang wus diwasa.”

Narada : “0, hiya entenana !”

Empu Ramadi lagi ngaso saka anggone mandhe pusaka. Ora suwe banjur karawuhan Bathara Narada kanthi ngasta jabang bagi si Tutuka. Sawise bage – binage, Empu Ramadi nyuwun priksa marang Bathara Narada.

Ramadi : “Pukulun Narada rawuh ing ngriki wonten wigatos punapa, pukulun?”

Narada : “Si Jabang bayi iki Tutuka jenenge. Dianggo jago dening dewa nyirnakake angkara rnurka si Kala Pracona. Kala Pracona emoh dimungsuhake karo jabang bayi, nanging gelem dimungsuhake karo jago kang wus diwasa. Mula aku nyaraya sliramu, gedhekna si bocah iki !”

Empu Ramadi saguh. Jabang bayi Tutuka disuwun. Jabang bayi digawa menyang Kawah Candradimuka. Tutuka dijedhi ( dijenang ) dicampuri sakathahing pusaka ampuh. Balunge digawe saka waja. Drijine punting. Telapake tangan saka pacul Brengose kawat. Bareng wis rampung banjur dientas saka kawah. Tutuka ora wujud bayi maneh, nanging wis wujud jaka diwasa. Emane Tutuka durung bisa omong lumrah. Mula banjur diusadani supaya bisa. omong. Tutuka diparingi jeneng rangkep, yakuwi Gathutkaca Ian Kacanagara.

Dening Bathara Guru diparingi busana pusaka. Caping basunanda, kuwasane yen udan ora kodanan, yan pangs ora kepanasen. Diparingi kotang antakusuma, kuwasane bisa mabur tanpa swiwi. Diparingi salaput pada, kuwasane yen mabur mangka ngungkuli lemah sangar Ian kang gawat – gawat, dadi tawa.

Dening Bathara Narada, Gathutkaca banjur dipethukake karo Kala Pracona. Kekarone padha perang rame. Ing gegana para dewa dewi, hapsara – hapsari bathara – bathari padha nonton kanthi seneng Ian gumuning ati. Seneng dene Gathutkaca bakal nylametake kahyangane. Gumun dene bocah kok didgaya semen, kuwawa ngasorake Ratu Yaksa kang banger digdayane. Para dewa padha memuji asesanti, nyawurake kembang minangka pakurmatan. Suwe perange Gathutkaca Ian Kala Pracona. Pungkasane Sirahe buta Kala Pracona karangkut dening Gathutkaca, kauntir, pada sanalika pedhot gulune. Kala Pracona sirna ing palagan. Saisining jagad padha surak mawurahan. Kabeh padha syukur jalaran memalaning jagad wus bisa kabrastha. Jagad bakal tentrem. Kawula bakal bisa rumagang gawe ambangun negarane kanthi tentrem, ora ana rasa was Ian sumelang, satemah uripe bakal kepenak. Negarane bakal dadi nagara kang karta raharja, aman murah sandhang murah pangan, adoh saka durjana. Patihe Kala Pracona kang beta panning ratune, ngirid wadya nglurug menyang Ngamarta. Satriya Pandhawa null tumandang nyirnakake kabeh mungsuh kang nekani. Kabeh sirna. Wong sanegara padha suka parisuka, bujana andrawina.

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s